ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
NFORMACE PRO KLIENTY – NÁVŠTĚVNÍKY HERNÍCH PROSTOR A ÚČASTNÍKY HAZARDNÍCH HER

ÚVODNÍ INFORMACE

Vážení klienti,

tyto zásady mají za cíl informovat Vás, jakým způsobem BONVER WIN, a.s., IČO 25899651, se sídlem Jungmannova 32/25, Nové Město, 110 00 Praha 1, sp. zn. B 2561 vedená u Krajského soudu v Ostravě (dále jen „Společnost“) shromažďuje, zpracovává, používá a předává Vaše osobní údaje (společně dále „zpracování osobních údajů“).

Osobními údaji se rozumí informace týkající se určité osoby, kterou lze na základě této informace, případně ve spojení s dalšími informacemi, identifikovat.

Nejběžnějšími příklady osobních údajů, které Společnost v souvislosti se vstupem do herních prostor a účastí na hazardních hrách zpracovává, jsou identifikační údaje (zejm. jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo narození, bydliště), kontaktní údaje (tel., e-mail), a další údaje osob vstupujících do herních prostor – herny nebo kasina (dále jen „návštěvníci“) a účastníků hazardních her (dále jen „účastníci“) vyžadované právními předpisy, zejména zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen „ZHH“), a dále zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“).

OBSAH

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Jaké Vaše osobní údaje a za jakým účelem Společnost zpracovává?

Z jakých zdrojů získává Společnost Vaše osobní údaje?

Sdílí Společnost Vaše osobní údaje s dalšími osobami?

Předává Společnost osobní údaje do zemí mimo EHP?

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečené?

Jak dlouho bude Společnost Vaše osobní údaje uchovávat?

Jaká jsou Vaše práva týkající se zpracování osobních údajů?

Dotazy a kontakty.

Změny těchto zásad.

 

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem údajů je společnost BONVER WIN, a.s., IČO 25899651, se sídlem Jungmannova 32/25, Nové Město, 110 00 Praha 1, sp. zn. B 2561 vedená u Krajského soudu v Ostravě.

Společnost určuje, jakým způsobem a za jakým účelem se Vaše osobní údaje budou zpracovávat. Kontaktní údaje Společnosti naleznete v kapitole „Dotazy a kontakty“ níže.

Společnost a další propojené společnosti ze skupiny BONVER jsou v těchto zásadách souhrnně označovány jako „skupina BONVER“.

 

Jaké Vaše osobní údaje a za jakým účelem Společnost zpracovává?

V níže uvedené tabulce je uvedeno, jaké osobní údaje, z jakého důvodu a za jakým účelem Společnost zpracovává.

Z jakých zdrojů získává Společnost Vaše osobní údaje?

Společnost získává osobní údaje, které následně zpracovává, přímo od návštěvníků při vstupu do herního prostoru a od účastníků v rámci procesu registrace k účasti na hazardních hrách, dále z rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách podle § 16 ZHH, Registru obyvatel, z veřejně dostupných zdrojů (Obchodní rejstřík, ARES) a dále z předpisů a seznamů subjektů, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.

Sdílí Společnost Vaše osobní údaje s dalšími osobami?

a) Externí poskytovatelé služeb

Společnost využívá externí poskytovatele služeb, kteří zajišťují zejména obsluhu herních prostor včetně identifikace návštěvníků a registrace účastníků, tvorbu, provoz a správu registračního systému a systému, který eviduje a zaznamenává herní data, právní poradenství, případně další činnosti k zabezpečení služeb poskytovaných Společností. Pro účely plnění jejich povinností jim musí být Společností předány a/nebo pro nás zpracovávají určité osobní údaje obchodních partnerů a/nebo návštěvníků.

Poskytovatelé služeb jsou Společností prověřeni a poskytují dostatečné záruky s ohledem na důvěrnost a ochranu Vašich osobních údajů. Se všemi těmito poskytovateli Společnost uzavírá písemné smlouvy o zpracování osobních údajů, v nichž se poskytovatelé zavazují k ochraně osobních údajů a dodržování standardů Společnosti pro zabezpečení osobních údajů.

b) Společnosti ze skupiny BONVER

Osobní údaje může Společnost sdílet v rámci skupiny BONVER. Společnost sdílí Vaše osobní údaje pouze s vybranými zaměstnanci ze skupiny BONVER a jen na základě potřeby znalosti těchto údajů a pro plnění úkolů v rámci jejich pracovních povinností. Chcete-li podrobnější informace, s jakými společnostmi ze skupiny BONVER sdílíme Vaše osobní údaje, můžete nás kontaktovat (viz kapitola „Dotazy a kontakty níže).

Skupina BONVER podniká příslušné kroky, aby zajistila, že takovýto personál bude vázán povinností zachovávat mlčenlivost ve vztahu k osobním údajům.

c) Sdělování osobních údajů třetím osobám

Společnost je povinna za určitých okolností sdílet osobní údaje návštěvníků a účastníků se třetími osobami mimo výše uvedených poskytovatelů služeb nebo společností ze skupiny BONVER, a to v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.

Mezi takovéto třetí osoby patří zejména:

·         správní a obdobné orgány (finanční úřady, celní úřady),

·         finanční instituce (banky, pojišťovny),

·         policie, státní zastupitelství,

·         externí poradci.

Předává Společnost osobní údaje do zemí mimo EHP?

Společnost nepředává Vaše osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor.

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečené?

Společnost za účelem zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti Vašich osobních údajů využívá moderní IT bezpečnostní systémy. Společnost udržuje vhodná bezpečnostní technická a organizační opatření proti nezákonnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a proti náhodné ztrátě či poškození osobních údajů.

Přístup k Vašim osobním údajům je umožněn pouze osobám, které jej potřebují, aby mohly plnit své pracovní povinnosti, a jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Jak dlouho bude Společnost Vaše osobní údaje uchovávat?

Společnost uchovává Vaše osobní údaje pouze po dobu, po kterou jí to přikazuje zákon nebo po kterou je potřebuje k účelu, za kterým byly shromážděny, příp. pro ochranu oprávněných zájmů Společnosti, nebo po dobu, po kterou byl udělen souhlas ke zpracování.

Pokud údaje Společnost zpracovává na základě Vašeho souhlasu, bude tak činit po dobu 10 let od udělení souhlasu nebo do jeho odvolání. 

Jaká jsou Vaše práva týkající se zpracování osobních údajů?

Za stanovených podmínek můžete uplatnit veškerá níže uvedená práva, které Vám přiznávají právní předpisy upravující ochranu osobních údajů, a to zejména obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR):

·         právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak jsou používány Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva;

·         právo kdykoliv bezplatně odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, a to poštou, e-mailem nebo i osobně na naší adrese uvedené níže;

·         právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany Společnosti, příp. zpracovatelů;

·         právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;

·         právo na vymazání osobních údajů, především pokud (i) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (ii) byl odvolán souhlas k jejich zpracování; (iii) bylo subjektem údajů oprávněně namítáno jejich zpracování; (iv) byly zpracovány nezákonně; nebo (v) musejí být vymazány podle právních předpisů;

·         právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud (i) subjekt údajů napadnul správnost osobních údajů po dobu, dokud Společnost neověří jejich správnost; (ii) zpracování je protizákonné; (iii) je Společnost už nepotřebuje, ale osobní údaje potřebuje subjekt údajů pro účely uplatnění svých právních nároků nebo (iv) subjekt údajů namítá proti jejich zpracování po dobu, dokud Společnost neověří, zda oprávněné zájmy Společnosti převažují nad zájmy subjektu údajů;

·         právo podat námitky proti zpracovávání osobních údajů v případě, že jsou zpracovávány pro účely oprávněných zájmů Společnosti. V případě vznesení Vaší námitky proti dalšímu zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány;

·         právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému správci při splnění zákonných podmínek;

·         právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, pokud se domníváte, že Společnost porušuje povinnosti vyplývající z právních předpisů na ochranu osobních údajů. 

Na Vaše žádosti o výkon práv budeme reagovat v zákonné lhůtě, a to obvykle nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti. Pokud by naše odpověď vyžadovala ve výjimečných případech delší dobu, budeme Vás o tom informovat.

Dotazy a kontakty

Pokud budete chtít využít jakékoliv své právo v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů nebo máte jiný dotaz či stížnost ohledně jejich zpracování, kontaktujte nás, prosím, poštou, telefonicky nebo e-mailem na níže uvedených kontaktech.

BONVER WIN, a.s.

Právní oddělení

Adresa: Poličná 417, 757 01 Valašské Meziříčí

e-mail: gdpr@bonver.eu                       tel: 725 579 878

Změny těchto zásad

Je možné, že se tyto zásadySpolečnostrozhodne změnit nebo aktualizovat. Aktuální znění zásad budete mít vždy k dispozici na webových stránkách Společnosti www.bonver.euv sekci Ochrana osobních údajů.