NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Přečtěte si, jak se u nás žije

Provozní řád

Tento Návštěvní řád je směrnice vyhlášená obchodní společností BONVER WIN, IČ: 25899651, DIČ: CZ25899651, se sídlem Jungmannova 32/25, Nové Město, 110 00 Praha 1, která určuje základní závazná pravidla chování všech návštěvníků vstupujících do Provozoven CLUB BONVER/CASINO BONVER (dále jen „Provozovna“).

Pojem Návštěvní řád je totožný s pojmem Provozní řád (dále jen „Návštěvní řád“). Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do objektu s tímto Návštěvním řádem. Vstupem do objektu vyjadřuje návštěvník souhlas s Návštěvním řádem a zavazuje se řídit jeho pokyny.

I. Obecná ustanovení

1) Účelem Návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti zdraví a majetku v Provozovně a rovněž zabezpečení pokud možno ideálních podmínek průběhu všech akcí, které se budou v Provozovně uskutečňovat. Každý návštěvník svým vstupem na jakoukoliv akci pořádanou v Provozovně vyjadřuje svůj souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto Návštěvního řádu.

2) Návštěvníkem se stává každý, kdo vstupuje do objektu Provozovny.

3) Každý návštěvník vstupuje a pobývá v Provozovně na svou odpovědnost a vlastní nebezpečí.

4) Návštěvní řád vymezuje některá pravidla chování návštěvníků Provozovny. Návštěvním řádem nejsou dotčeny povinnosti plynoucí pro návštěvníky z obecně závazných právních předpisů či právních aktů či úkonů vydaných na jejich základě, dobrých mravů, pravidel zdvořilosti a slušného chování, jakož i povinnosti plynoucí z organizačních pokynů provozovatele.

5) Každý návštěvník je povinen počínat si tak, aby nedošlo k ohrožení života, zdraví, majetku, práv či oprávněných zájmů jeho samotného či jakékoliv jiné osoby, dobrých mravů, pravidel zdvořilosti a slušného chování, veřejného pořádku či mravnosti, a aby nerušil či neobtěžoval svým chováním jiné návštěvníky.

6) Vstup do prostor Provozovny je povolen pouze ve vhodném, neznečistěném a nezapáchajícím oděvu.

7) V zájmu udržení bezpečnosti, pořádku a ochrany majetku jsou návštěvníci Provozovny povinni respektovat Návštěvní řád a uposlechnout pokynů osob určených provozovatelem, které dohlíží na dodržování pořádku a Návštěvního řádu. V rámci její zákonné pravomoci přísluší toto oprávnění rovněž Policii ČR. V případě porušení Návštěvního řádu může být návštěvník provozovatelem či osobami určenými ze strany provozovatele z Provozovny vykázán, a podle okolností může být jeho chování i předmětem šetření Policie ČR.

II. Jednání proti předpisům

1) Osoby, které poruší ustanovení Návštěvního řádu, mohou být bez náhrady vyvedeny z Provozovny a postiženy dočasným či trvalým zákazem vstupu do Provozovny. Totéž platí pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Návštěvníci Provozovny jsou povinni při svém pobytu v Provozovně respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet se jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti.

2) Práva provozovatele zůstávají nedotčena.

III. Provozní a návštěvní pokyny

1) V případě, že je vstup zpoplatněn či podmíněn předešlou formou rezervace, je vstup přípustný až po zaplacení stanoveného vstupního poplatku či prokázáním se dokladu o provedené platné rezervaci. Provozovatel vydá návštěvníkovi po zaplacení vstupního poplatku vstupenku. Vstupenka je nepřenosná a opravňuje návštěvníka k jednorázovému vstupu. V případě opuštění Provozovny z jakéhokoliv důvodu pozbývá vstupenka platnosti. Zaplacený vstupní poplatek je nevratný.

2) Návštěvník je, je-li vstup zpoplatněn, kdykoliv během pobytu v Provozovně povinen, třeba i opakovaně, prokázat k žádosti provozovatele zaplacení vstupního poplatku, a to neprodleným předložením platné vstupenky. Pokud se návštěvník odmítá prokázat platnou vstupenkou či předal-li ji jiné osobě, provozovatele to opravňuje k jeho vykázání z prostor Provozovny.

3) Je-li vstup na akci pořádanou v Provozovně podmíněn předchozí rezervací dle pokynů provozovatele, je návštěvník povinen se pracovníkům Provozovny kdykoli prokázat potvrzením rezervace své objednávky či platnou pozvánkou.

4) Zakáže-li provozovatel návštěvníkovi další setrvání v Provozovně z důvodů uvedených v tomto Návštěvním řádu nebo v případě porušení tohoto Návštěvního řádu, návštěvník nemá právo na vrácení či náhradu vstupního poplatku.

5) Provozovatel je oprávněn z Provozovny vykázat návštěvníka, který veřejně schvaluje jednání jiného návštěvníka, jemuž provozovatel zakázal další setrvání v Provozovně.

6) Před vchodem do Provozovny a jeho přilehlém okolí jsou návštěvníci povinni zachovávat noční klid, který je stanoven mezi 22:00 – 06:00 hodinou ranní. Rušení nočního klidu je podle ustanovení § 47 odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, přestupkem

7) Z bezpečnostních důvodů je doporučeno návštěvníkům odložit si bundy, kabáty a příruční zavazadla včetně igelitových tašek apod. do šatny, je-li tato v prostorách Provozovny k dispozici. Provozovatel si vyhrazuje právo upozornit hosty na uložení věcí do šatny.

8) Neskladné či objemné předměty budou taktéž uloženy v šatně, je-li tato v prostorách Provozovny k dispozici.

9) Provozovatel nenese odpovědnost za škodu či zcizení soukromých věcí návštěvníků mimo prostory určené pro odkládání věcí.

10) Návštěvníkovi může být odmítnut opětovný vstup do Provozovny, je-li podezření, že při opuštění prostor si může opatřit drogy pro své užití či jejich další prodej v Provozovně nebo konzumuje-li alkoholické nápoje před Provozovnou.

11) Provozovatel upozorňuje návštěvníky Provozovny, že pokud na jednu kabinku na toaletách vstupují dvě a více osob najednou, může v takovém případě uvedenému jednání zabránit, případně osoby takto konající vykázat z Provozovny a nepovolit jim opětovný přístup do prostor Provozovny.

12) Návštěvník je povinen nahradit veškeré škody nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny provozovateli. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy.

13) Úrazy či škody na majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit provozovateli.

14) U provozovatele je uložena vybavená lékárnička první pomoci, určená k ošetření drobných zranění návštěvníků. V případě potřeby ošetření oslovte provozovatele nebo jím určené osoby v Provozovně.

15) Upozorňujeme, že objekt je střežen kamerovým systémem se záznamem.

16) Všechny vchody a východy stejně jako únikové cesty je povinnost udržovat volné.

IV. Zákazy

1) Návštěvníkům je zakázáno vynášet jakýkoliv inventář z Provozovny.

2) Návštěvníkům Provozovny je zakázáno vnášet do prostoru Provozovny zejména následující předměty nebo jiné předměty obdobné povahy či účelu:

- rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál,

- zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sekací, úderové či bodací zbraně,

- spreje, leptavé, hořlavé a barvící látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví

- láhve, poháry/kalichy, džbány, plechovky/konzervy nebo jiné předměty,

- alkoholické nápoje a omamné a psychotropní látky, či jedy jakéhokoli druhu,

- zvířata, s výjimkou malých psů a koček do 5kg váhy, které má majitel umístěny v přepravní tašce či boxu,

- kufry, velké tašky, velké batohy, není-li možné tyto odložit v šatně provozovatele

- fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje pro účely profesionálního zaznamenání zvuku či obrazu s výjimkou výslovně uděleného souhlasu majitele provozovny.

3) Dále je návštěvníkům zakázáno:

- vyslovovat, rozlišovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení,

- lézt či přelézat pro obecné užívání nepředpokládané stavby a zařízení, zejména fasády, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, sloupy jakéhokoli druhu a střechy

- vstupovat do prostoru, který není vyhrazen pro návštěvníky

- ničit zařízení a vybavení Provozovny

- popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby a vybavení

- konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat provozovnu jinou cestou, zejména odhazováním věcí, včetně cigaretových nedopalků

- jakýmkoliv způsobem pořizovat, bez písemného povolení provozovatele, prostřednictvím moderních technologií zvukové či obrazové záznamy jak v prostoru Provozovny, tak z průběhu akce

- zahalovat si tvář a tím znemožňovat identifikaci

- manipulovat s otevřeným ohněm za účelem požívání omamných či toxických prostředků

- manipulovat s volným inventářem Provozovny (kromě židlí), poškozování vybavení Provozovny, včetně popisování, polepování nebo pomalovávání zařízení

- házet předměty jakéhokoli druhu z ochozu na parket, nalézá-li se ochoz v prostoru Provozovny

- zasahovat do elektrických zařízení a rozvodů

- manipulovat s prostředky protipožární ochrany bez požárního nebezpečí

- zasahovat do teplotních regulací v jednotlivých částech objektu nebo jinak manipulovat s topnou soustavou

V. Prodej a reklama

Podnikatelská činnost, rozdávání nebo prodávání novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů jakož i skladování předmětů uvnitř Provozovny je povoleno jen s výslovným písemným souhlasem provozovatele včetně konání jakýchkoliv prodejních akcí.

VI. Provozní doba

1) Provozovatel je oprávněn otevřít/uzavřít Provozovnu v jiných, než ve stanovených hodinách, a v odůvodněných případech přerušit i právě probíhající provoz.

2) Provozovatel je oprávněn ukončit provoz provozovny dříve než ve stanovených hodinách, hrozí-li vznik vážné škody na prostorách, v nichž se nachází Provozovna, či na jeho vybavení, případně taková škoda vznikla; vážnou škodou se rozumí škoda, jejíž odhadovaná výše činí alespoň 10.000,- Kč, anebo pokud došlo k závažnému trestnému činu (zejména ke rvačce, ublížení na zdraví, loupež, atd.). Provozovatel si vyhrazuje právo tento Návštěvní řád změnit. DĚKUJEME ZA DODRŽOVÁNÍ NÁVŠTĚVNÍHO ŘÁDU.

Kontakty:

V naléhavých případech volejte telefonicky:

Evropské číslo tísňového volání 112
Záchranná služba 155
Policie 158
Městská policie 156
Hasiči 150

VII. Účinnost

Tento Návštěvní řád je účinný od ledna 2015.